Rekommendera sidan på Facebbok

Fel av arbetsgivare att kräva läkarintyg för sjukt barn.

6 december 2013

Arbetsdomstolen har meddelat dom i ett mål där en advokatbyrå krävde att en receptionist som var hemma med sjukt barn skulle visa upp läkarintyg som styrkte att sonen varit sjuk. När hon inte gjorde detta fick hon en varning. Arbetsdomstolen har bedömt frågan om advokatbyråns ageranden strider mot föräldraledighetslagen.

Bakgrund

En kvinna som arbetade som receptionist på en advokatbyrå meddelade sin personalchef om att hennes son hade blivit sjuk och att hon därför var tvungen att vara hemma påföljande dag för vård av barn. Personalchefen krävde då att hon skulle ge in ett läkarintyg utvisande att sonen var sjuk. Receptionisten sökte och fick tillfällig föräldrapenning för frånvarodagen, men lämnade inte in något läkarintyg.

En kort tid senare fick hon en varning av advokatbyrån. Skälet till varningen var ogiltig frånvaro då hon inte hade lämnat in läkarintyg och några sena ankomster. Av varningen framgick att hon kunde komma att sägas upp eller avskedas om beteendet upprepades.

Arbetsdomstolens bedömning

Arbetsdomstolen ansåg, i likhet med tingsrätten, att advokatbyråns agerande inneburit ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Kravet att uppvisa läkarintyg ansågs strida mot lagen eftersom det hade försvårat för receptionisten att vara hemma med tillfällig föräldrapenning. I och med den varning som åtföljde har advokatbyrån enligt domstolen betonat att receptionisten kan komma att sägas upp om hon är ledig med tillfällig föräldrapenning utan att ge in läkarintyg.

Båda åtgärderna hade enligt Arbetsdomstolen medfört negativa effekter för receptionisten och hon hade därmed missgynnats enligt föräldraledighetslagen, varför hon tilldömdes ett skadestånd om 30 000 kronor.

Slutsats

Domen klargör att en arbetsgivare inte kan kräva läkarintyg för en anställds barn som villkor för föräldraledighet. Arbetsgivaren bör dock i efterhand kunna begära att den anställde visar att denne har fått föräldrapenning under frånvaron. En arbetsgivare som misstänker att en anställd missbrukar rätten till tillfällig föräldrapenning bör alltså vara försiktig med att ifrågasätta den anställdes rätt till föräldraledighet och i stället upplysa Försäkringskassan om sina misstankar

eXTReMe Tracker